รายชื่อกรรมการอำนวยการสมาคม

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วาระปี 2563-2564

 รายชื่อกรรมการอำนวยการสมาคม

ชื่อ-นามสกุล : อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์
วศ. : 22
ตำแหน่ง : นายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิบูลย์ อรุณธเนศ
วศ. : 22
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : สกล เหล่าสุวรรณ
วศ. : 22
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายหารายได้และกิจกรรมพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : สุเทพ เอื้อเชิดกุล
วศ. : 22
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายกีฬาและสันทนาการ
ชื่อ-นามสกุล : วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์
วศ. : 22
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : สมภพ โปษะกฤษณะ
วศ. : 22
ตำแหน่ง : เลขาธิการสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : ทวีวิทย์ ศรีไตรรัตนรักษ์
วศ. : 17
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : เชิดศักดิ์ วิทูราภรณ์
วศ. : 20
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
วศ. : 22
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : ธวัช มีประเสริฐกุล
วศ. : 22
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
วศ. : 23
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : มนตรี ศรไพศาล
วศ. : 24
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : พิเชษฐ์ สิทธิอำนวย
วศ. : 26
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : สมโภชน์ อาหุนัย
วศ. : 28
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อนุชิต อนุชิตานุ
วศ. : 29
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
วศ. : 32
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : อัศวิน เตชะเจริญวิกุล
วศ. : 36
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : ศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล
วศ. : 26
ตำแหน่ง : กรรมการกลาง
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์
วศ. : 22
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล : ศศิธร โชควัฒนา
วศ. : 23
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์
วศ. : 26
ตำแหน่ง : สาราณียกร
ชื่อ-นามสกุล : จรัญญา บุรพรัตน์
วศ. : 29
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : อดิพล ตันนิรันดร
วศ. : 44
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : กิตติรัช ตันเทอดทิตย์
วศ. : 22
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง
วศ. : 22
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม
วศ. : 22
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ศักดิ์ชัย ยอดวานิช
วศ. : 24
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์
วศ. : 28
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
วศ. : 28
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นนทวัฒน์ พุ่มชูศรี
วศ. : 30
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ชวกร เดโชธรรมสถิต
วศ. : 33
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
วศ. : 34
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พงศ์ธร ธาราไชย
วศ. : 36
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พลวัฒน์ ตันติวงศ์อำไพ
วศ. : 42
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : วงศ์กนก กนกธนาพร
วศ. : 46
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ธนวัต โรจนวานิช
วศ. : 48
ตำแหน่ง : กรรมการ