รายชื่อกรรมการอำนวยการสมาคม

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วาระปี 2559-2560

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : สรัญ รังคสิริ
วศ. : 18
ตำแหน่ง : นายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
วศ. : วศ.26
ตำแหน่ง : กรรมการกลาง
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.สรรเพชญ ซื้อนิธิไพศาล
วศ. : 25
ตำแหน่ง : กรรมการกลาง
ชื่อ-นามสกุล : ธนารักษ์ พงษ์เภตรา
วศ. : 17
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : ทวีวิทย์ ศรีไตรรัตนรักษ์
วศ. : 17
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์
วศ. : 18
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : วิชัย สิมะธัมนันท์
วศ. : 18
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : ศิลปชัย วัชระ
วศ. : 19
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : ธีรนันท์ ศรีหงส์
วศ. : 25
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริวัฒน์ วงศ์จาระกร
วศ. : 29
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : อนุรักษ์ อุสาหะ
วศ. : 18
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : มกร พงษ์ธนพฤกษ์
วศ. : 19
ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคม ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : ธีรวิทย์ จารุวัฒน์
วศ. : 18
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายหารายได้และกิจกรรมพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : วิทูร เจียมจิตต์ตรง
วศ. : 18
ตำแหน่ง : เลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : สุวิทย์ เมฆวิบูลย์
วศ. : 17
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์
วศ. : 26
ตำแหน่ง : สาราณียกร
ชื่อ-นามสกุล : ธวัช มีประเสริฐกุล
วศ. : 22
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล : ศศิธร โชควัฒนา
วศ. : 23
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ชื่อ-นามสกุล : จรัญญา บุรพรัตน์
วศ. : 29
ตำแหน่ง : เหรัญญิกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : กิตติ วิสุทธิรัตนกุล
วศ. : 15
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ศุภชัย ชุติกุล
วศ. : 18
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ทัศนียนาถ พฤกษไพบูลย์
วศ. : 19
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : เชิดศักดิ์ วิทูราภรณ์
วศ. : 20
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ราเมศว์ ศิลปพรหม
วศ. : 17
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ฉัตรโสภา กลิ่นพันธ์
วศ. : 18
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ธีติธร จุลละพรมหมณ์
วศ. : 18
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พิชาติ อังจันทร์เพ็ญ
วศ. : 24
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อิทธิพล วิโรจนวานิช
วศ. : 16
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ศักดิ์ชัย ยอดวานิช
วศ. : 24
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
วศ. : 27
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : สมโภชน์ อาหุนัย
วศ. : 28
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อัศวิน เตชะเจริฐวิกุล
วศ. : 36
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : กฤษณ์ อิ่มแสง
วศ. : 26
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : สมนึก งามชัย
วศ. : 37
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : ปรัชยนต์ นิติวัฒนานนท์
วศ. : 47
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ