รายชื่อกรรมการอำนวยการสมาคม

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วาระปี 2561-2562

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
วศ. : 2520
ตำแหน่ง : นายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
วศ. : 2526
ตำแหน่ง : กรรมการกลาง
ชื่อ-นามสกุล : ศุภชัย รักพานิชมณี
วศ. : 2520
ตำแหน่ง : อุปนายก ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร
วศ. : 2520
ตำแหน่ง : อุปนายก ฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : เชิดศักดิ์ วิทูราภรณ์
วศ. : 2520
ตำแหน่ง : อุปนายก ฝ่ายหารายได้และกิจกรรมพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพร พรหมสุทธิ
วศ. : 2520
ตำแหน่ง : เลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : กิตติรัตน์ สร้อยศิริ
วศ. : 2520
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล : ศศิธร โชควัฒนา
วศ. : 2523
ตำแหน่ง : ปฎิคม
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์
วศ. : 2526
ตำแหน่ง : สาราณียกร
ชื่อ-นามสกุล : จรัญญา บูรพรัตน์
วศ. : 2529
ตำแหน่ง : เหรัญญิกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : ณะรงค์ศักดิ์ จิรากานันต์
วศ. : 2529
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : ศุภชัย ชุติกุศล
วศ. : 2518
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ทัศนีย์นาถ พฤกษ์ไพบูลย์
วศ. : 2519
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : สมบุญ พัชรโสภาคย์
วศ. : 2520
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ชลอ ภาณุตระกูล
วศ. : 2520
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : เพ็ญจันทร์ พิทักษ์สิทธิ
วศ. : 2521
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : วิทวัส สวัสดิ-ชูโต
วศ. : 2522
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : สุวัฒน์ กมลพนัส
วศ. : 2524
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์
วศ. : 2528
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ศิรศักดิ์ จันเทรมะ
วศ. : 2528
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์
วศ. : 2529
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
วศ. : 2534
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ยอด ชินสุภัคกุล
วศ. : 2543
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : อดิพล ตันนิรันดร
วศ. : 2544
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ธนวัต วิโรจน์วานิช
วศ. : 2548
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมนึก งามชัย
วศ. : 2537
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : พรชนินทร์ ออรุ่งโรจน์
วศ. : 2537
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ธัญรัตน์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
วศ. : 2540
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : ปรัชยนต์ นิติวัฒนานนท์
วศ. : 2547
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ