นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    นับจากที่ได้มีการก่อตั้ง ชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อมาเปลี่ยนเป็น สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมฯ มีนายกสมาคมทั้งสิ้นตามลำดับดังนี้

 

ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์

ประธานชมรมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ (พ.ศ.2522)

 

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี

นายกสมาคม สมัยที่ 1 และ 2 (พ.ศ.2525-2530)

 

ดร.อาณัติ อาภาภิรม

นายกสมาคม สมัยที่ 3 และ 4 (พ.ศ.2531-2534)

 

สมบูรณ์ มณีนาวา

นายกสมาคม สมัยที่ 5 และ 6 (พ.ศ.2535-2538)

 

พละ สุขเวช

นายกสมาคม สมัยที่ 7 (พ.ศ.2539-2540)

 

วีระวัฒน์ ชลายน

นายกสมาคม สมัยที่ 8 (พ.ศ.2541-2542)

 

ดร.เกษม ใจหงส์

นายกสมาคม สมัยที่ 9 (พ.ศ.2543-2544)

 

ดร.ศรีสุข จันทรางศุ

นายกสมาคม สมัยที่ 10 (พ.ศ.2546-2547)

 

วิเศษ จูภิบาล

นายกสมาคม สมัยที่ 11 (พ.ศ.2547-2548)

 

อดิเทพ พิศาลบุตร์

นายกสมาคม คนที่ 12 (พ.ศ.2549-2550)

 

วิศิษฎ์ อัครวิเนค

นายกสมาคม สมัยที่ 13 (พ.ศ.2551-2552)

 

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์

นายกสมาคม สมัยที่ 14 (พ.ศ. 2553-2554)

 

วีระศักดิ์ โฆษิตไพศาล

นายกสมาคม สมัยที่ 15 (พ.ศ. 2555-2556)

 

นำชัย หล่อวัฒนะตระกูล

นายกสมาคม สมัยที่ 16 (พ.ศ. 2557-2558)

 

สรัญ รังคสิริ

นายกสมาคม สมัยที่ 17 (พ.ศ. 2559- 2560)

 

คุณพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (วศ.2520)

นายกสมาคม สมัยที่ 18 (พ.ศ. 2561-2562)

 

คุณอดิศักดิ์ เหล่าจันท

อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ (วศ.2522)

นายกสมาคม สมัยที่ 19 (พ.ศ. 2563-2564)

 

ศักดิ์ชัย ยอดวานิช (วศ.2524)

นายกสมาคม สมัยที่ 20 (พ.ศ.2565-2566)