สมาชิกวารสารอินทาเนีย

สมาชิก วศ.2556

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 2-2560 1-2562 น.ส. เหนือตะวัน ธำรงสิริภาคย์
2 3-2560 2-2562 นาย ธนพงษ์ ภัทรธีรวัฒน์
3 3-2560 2-2562 นาย พิสุทธิ์ นรบดีศุภกร
4 3-2560 2-2562 นาย เมธาสิทธิ์ จันทร์พิทักษ์
5 6-2560 2-2563 นาย นัทธพงศ์ ศิลป์วุฒิ
6 6-2560 2-2564 นาย สิรวิชญ์ นิจถาวร
7 1-2561 6-2562 นาย รชต สุวรรณขจิต

สมาชิก วศ.2492

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 1-2561 6-2562 ว่าที่ ร.ต. ประทุม อ่วมเกื้อมิตร

สมาชิก วศ.2555

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 1-2560 6-2561 นาย ชนาธิป บำรุงศักดิ์
2 1-2560 6-2561 นาย ธงธรรม จงมีสุข
3 2-2560 1-2562 นาย ศตพล อำนวยสกุล
4 2-2560 1-2562 น.ส. สุดสายทิพย์ สืบวงษ์
5 4-2560 3-2562 นาย ธนวินท์ อัศวสัจจะพงษ์
6 5-2560 4-2562 นาย ณภัทร ตรงนุกูล
7 6-2560 5-2563 นาย พีรวัส โชติพานิช
8 6-2560 5-2563 น.ส. ณัฐนรี ไพโรจน์สถิตกุล
9 1-2561 6-2563 นาย ชนินท์ โชคไพศาล
10 1-2561 6-2563 นาย ธนพงศ์ วีณิน
11 1-2561 6-2563 นาย ภานุวัฒน์ เปรมสมาน

สมาชิก วศ.2554

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 5-2559 4-2561 นาย พิทยุตม์ ภิรมย์จิตต์
2 5-2560 4-2562 นาย นัทธี ศรีหาจักร์
3 1-2561 6-2562 นาย ณัฐพล ธีระนิมิต

สมาชิก วศ.2553

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 2-2560 1-2562 นาย กิตติพัฒน์ จิราวรรณสถิต

สมาชิก วศ.2552

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 2-2560 1-2562 นาย ธีรภัทร เลิศปฏิภานพงษ์

สมาชิก วศ.2551

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 นาย วศิน ไวยสุศรี

สมาชิก วศ.2550

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
  ไม่มีสมาชิก      

สมาชิก วศ.2549

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 5-2559 4-2561 นาย ปราโมทย์ ศังขวณิช
2 5-2558 4-2560 นาย สมพงศ์ นครศรี
3 1-2560 6-2561 นาย สุทธิ กาญจนาภรณ์
4 5-2560 4-2562 นาย สมพงศ์ นครศรี
5 5-2560 4-2562 นาย สุวัจชัย ตั้งเผ่าพงศ์

สมาชิก วศ.2548

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 นาย ถิรพิทย์ เล็กเจริญ
2 5-2559 4-2561 นาย รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ
3 4-2560 3-2562 คุณ กุลภัทร์ พิสิษฐฺ์กุล
4 4-2560 3-2562 นาย พิภพ บัวไสว
5 6-2560 5-2562 นาย ศานิต ปิยะศิริศิลป์
6 6-2560 5-2562 นาย โอฬาร ตั้งพานิชดี

สมาชิก วศ.2547

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 4-2559 3-2561 นาย ธนกฤต ธานีรัตน์
2 4-2559 3-2561 นาย ปรัชยนต์ นิติวัฒนานนท์
3 6-2560 5-2562 นาย ศรัณย์ โพธิวิรัตนานนท์

สมาชิก วศ.2546

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 5-2559 4-2561 นาย ปองพล จงวัฒนากุล
2 6-2559 5-2561 นาย พิชญ์ กอวัฒนะ
3 6-2559 5-2561 นาย วรกร สุทธิพงษ์เกษตร
4 3-2560 2-2562 นาย สกลพงษ์ บูรณะวิทย์

สมาชิก วศ.2545

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2558 5-2560 นาย ฉัตรพล ศรีประทุม
2 1-2560 6-2561 น.ส. ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
3 6-2559 5-2561 นาย ศุภฤกษ์ บุญสมภาร
4 1-2560 6-2561 นาย สถิตย์ ประสมพันธ์
5 1-2561 6-2562 น.ส. สินีนาถ ปอแก้ว

สมาชิก วศ.2544

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 1-2560 6-2561 อ.ดร. กรวิก ตนักษรานนท์
2 6-2559 5-2561 นาย ภูมิพัฒน์ บวรทัตอิศม์เดช
3 4-2559 3-2561 นาย อดิพล ตันนิรันดร
4 6-2559 5-2561 นาย อาจินต์ จงเจริญกมล
5 3-2560 2-2562 นาย กิตติพงษ์ สุขชัย

สมาชิก วศ.2543

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 นาย ธนะสิทธิ์ องค์ธนะสุข
2 3-2560 2-2562 นาย ปิยะนันท์ ผมทอง

สมาชิก วศ.2542

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 3-2560 2-2562 นาย กฤตนันท์ อ่วมกุล
2 3-2560 2-2562 นาย อรรถพล คงคานำชัย
3 4-2560 3-2562 นาย ชินภัทร อิงคะประดิษฐ์
4 5-2560 4-2562 นาย ศุภมงคล ศรีสถาพร

สมาชิก วศ.2541

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 ตลอดชีพ นาย ชนะศักดิ์ ศรีพฤฒา
2 1-2559 6-2560 นาย วรานล เหล่าสุวรรณ (สุพรรณกูล)
3 5-2559 4-2561 นาย อมรเทพ หฤษฎ์ชน

สมาชิก วศ.2540

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 นาย ประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์
2 4-2559 3-2561 น.ส. พรทิพย์ เลิศสุวรรณกิจ
3 2-2560 1-2562 คุณ พรรณี แสงแก้ว
4 4-2559 3-2561 นาย พัฒนะ พงศ์จริยา
5 4-2559 3-2561 นาย เมธี สุสาริกานนท์
6 1-2560 6-2561 นาย ศิวนันทน์ บุญประเสริฐ
7 1-2561 6-2562 นาย สัญญา ตั้งพงศ์ประสิทธิ์

สมาชิก วศ.2539

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 น.ส. กวินนันทน์ ภัทร์ชนันท์
2 ตลอดชีพ นาย นวพงศ์  เทียนประเสริฐกิจ
3 5-2558 4-2560 นาย ปกรณ์ ธรรมเวชวิถี
4 4-2559 3-2561 นาย ภาณุชัย ศรีนวลนัด
5 4-2559 3-2561 นาย สุภศักดิ์  จุลละศร
6 5-2560 4-2562 นาย นาวี อังศุภูติพันธ์
7 5-2560 4-2562 นาย พิชิต ผาติเวทย์
8 5-2560 4-2562 นาย กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
9 5-2560 4-2562 นาย ปราการ อุณจักร
10 5-2560 4-2562 นาย บุญรอด เยาวพฤกษ์
11 6-2560 5-2562 นาย อดิเรก  เอี่ยมพรรัตน์

สมาชิก วศ.2538

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 น.ส. คัคนานต์ สรุงบุญมี
2 6-2559 5-2561 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล
3 6-2559 5-2561 น.ส. ฐิติมา ศรีวัฒนกุล
4 6-2559 5-2561 นาย ธีรพจน์ ก้องธรนินทร์
5 5-2559 4-2561 น.ส. นุชิดา สุวแพทย์
6 5-2559 4-2561 นาย บุลกิต เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
7 5-2559 4-2561 นาย พัชร เกิดศิริ
8 6-2559 5-2561 นาย พิสิฐ อิทธิวัฒนกุล
9 6-2559 5-2561 น.ส. มณฑิชา ด่านชลวิจิตร
10 6-2559 5-2561 น.ส. รัตน์ฉัตร ฉันทวงศ์วุฒิ
11 6-2559 5-2561 นาย วิรุฬห์ อังอติชาติ
12 6-2559 5-2561 นาย วีรพจน์ คงตระกูลพิทักษ์
13 6-2559 5-2561 นาย ศิระ ศรีสุกใส
14 6-2559 5-2561 นาย สงกรานต์ มานะกิจ
15 6-2559 5-2561 นาย สถิตพงศ์ พุทธิประเสริฐ
16 6-2559 5-2561 น.ส. แสนสุข เวชชการัณย์
17 5-2560 4-2562 นาย วสันต์ เตกะจรินทร์

สมาชิก วศ.2537

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 ตลอดชีพ นาย คัมภีร์ ปานผดุง
2 4-2561 3-2563 นาย บวรวิทย์ อัครจันทโชติ
3 5-2560 4-2562 นาย สุริยา รุจิฤกษ์
4 5-2560 4-2562 ดร. ธัญพร หัตถสิงห์ (เอี่ยมวสันต์ )

สมาชิก วศ.2536

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 4-2559 3-2561 นาย กฤติชัย ธาราธรรมาธิกรณ์
2 3-2560 2-2562 นาย วริศ เดชะรินทร์
3 4-2560 3-2562 นาย จตุรพร กิจประยูร
4 4-2560 3-2562 ดร. เอกฤทธิ์ มณีน้อย

สมาชิก วศ.2535

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 ตลอดชีพ นาย ณัฐ ธีรศุทธากร
2 4-2559 3-2561 นาย ณัฐพล เชมนะสิริ
3 4-2559 3-2561 นาย ธนกฤษณ์ ศรีอนุชาต
4 4-2559 3-2561 นาย ธีระ วงศ์สวนนท์
5 1-2560 6-2561 นาย พรชัย เอื้อโสภณ
6 4-2559 3-2561 นาย วิทวัส กิจจาธิป
7 2-2560 1-2562 นาย ศิโรจน์ คุงคะโหตร
8 4-2560 3-2562 นาย จิระศักดิ์ จันทร์รัตนา
9 4-2560 3-2562 นาย ชัยสิทธิ์ วานิชทวีวัฒน์
10 6-2560 5-2562 นาย ชนารัญช์ พฤทธิอานันต์
11 1-2561 6-2562 นาง กุลิสรา (วันเพ็ญ) ไทเศรษฐวัฒน์กุล (ฆนวารี)

สมาชิก วศ.2534

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 4-2559 3-2561 นาย กิตติพุฒิ เปล่งขำ
2 6-2559 5-2561 นาย ณัฐ อธิวิทวัส
3 6-2559 5-2561 นาย ธำรงค์ โตสุโขวงศ์
4 ตลอดชีพ นาย วรวุฒิ คงศิลป์
5 3-2560 2-2562 นาย จิตตภู อุษณาภิรักษ์
6 5-2560 4-2562 นาย สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
7 6-2560 5-2562 นาย พสิษฐ์ ปฐมพรพงศ์

สมาชิก วศ.2533

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 นาย กฤษณะ สมทรัพย์
2 4-2559 3-2561 นาย นรินทร์ ชัยพิริยะศักดิ์
3 6-2559 5-2561 นาย พิสัณห์ อึ้งถาวร
4 6-2559 5-2561 นาย ภาณุ ด่านวานิชกุล
5 6-2559 5-2561 นาง มนฑกานติ์ อาขุบุตร (ศรีพันลำ)
6 5-2559 4-2561 นาย วรวุฒิ วิศิษฎ์บัณฑิตกุล
7 6-2559 5-2561 น.ส. ศศิพร ศิริลัทพร
8 6-2559 5-2561 นาย สรพงษ์ อุดมศิลป์
9 1-2560 6-2561 นาย สันต์ สัมปัตตะวนิช
10 4-2559 3-2561 นาย สันติชัย ชาลากูลพฤฒิ
11 4-2561 3-2563 นาย เอกพล ไววิทย์ลิขิต1
12 5-2560 4-2562 นาย จิรพงษ์ หล่อตระกูลชัย
13 6-2560 5-2562 นาย รัฐกร กัมปนาทแสนยากร

สมาชิก วศ.2532

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 4-2559 3-2561 นาย จตุพร ชินรุ่งเรือง
2 6-2559 5-2561 นาย จักรกฤษณ์ คล้ายปักษี
3 6-2559 5-2561 น.ส. จันทร์จิรา บางสมบูรณ์
4 ตลอดชีพ นาย ณรงค์ เตชะนิรัติศัย
5 ตลอดชีพ นาย ถิรพันธุ์ สรรพกิจ
6 6-2559 5-2561 นาย ธเนศ วัฒนโกสิน
7 สมัครปี 2557 นาย นท แสงเทียน
8 6-2559 5-2561 นาย พลภัทร (เจริญศักดิ์) พรคุณานุภาพ
9 6-2559 5-2563 นาย ยุทธนา สิทธิสันต์
10 4-2559 3-2561 นาย สุรพร บุณยัษเฐียร
11 6-2559 5-2561 นาย อภิชาติ เจริญพิวัฒพงษ์
12 6-2559 5-2561 ดร. อัครวัต ศิริสุข
13 3-2560 2-2562 นาย ชนกนันท์ สุขกำเนิด
14 5-2560 4-2562 นาย สุวิทย์  ถนอมพงษ์
15 5-2560 4-2562 นาง ผานิต พัฒนพิฑูรย์
16 5-2560 4-2562 นาย พจน์ บุญต่อ
17 5-2560 4-2562 นาย รัชตวรรณ เศรษฐปราโมทย์
18 5-2560 4-2562 นาย ยุทธนา กรอบอนันต์
19 5-2560 4-2562 นาย ธานินทร์ วนสุธานนท์
20 5-2560 4-2562 นาย กีรติ จิรภูมิมินทร์
21 5-2560 4-2562 นาย วิรุจ ยงค์ธีระพันธ์
22 5-2560 4-2562 นาย ธภูไท รุจิเรข
23 5-2560 4-2562 ผศ. ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
24 5-2560 4-2562 นาง สุภณา ลีลาทวีวัฒน์ (สายวงศ์นวล)
25 5-2560 4-2562 น.ส. คณิตา ศาศวัตายุ

สมาชิก วศ.2531

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 นาย เกษมสันต์ บุญเจริญ
2 5-2559 4-2561 นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์

สมาชิก วศ.2530

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 นาย คเณศวร์ เวสจรูญ
2 6-2559 5-2561 น.ส. นวลลดา สิริศรีศักดิ์
3 4-2559 3-2561 นาย ปชา ธำมรงค์ธรรม
4 5-2559 4-2561 นาย พิเชษฐ์ โล่ห์ชนะจิต
5 6-2559 5-2561 ดร. มณเฑียร เศาภายน
6 6-2559 5-2561 นาย ศุทธวรรธน์ ตรีวิทยาภูมิ

สมาชิก วศ.2529

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 น.ส. จรัญญา บุรพรัตน์
2 6-2559 5-2561 ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ
3 4-2559 3-2561 นาย ณะรงศักดิ์ จิวากานันต์
4 4-2559 3-2561 นาย ประสิทธิ์ ตรงจิตติปัญญา
5 4-2559 3-2561 น.ส. พนิดา ด่านศิริกุล
6 4-2559 3-2561 นาย ยศศิริ พร้อมเชื้อแก้ว
7 4-2559 3-2561 นาย โยเซฟ พัฒนดิลก
8 4-2561 3-2563 นาย วิกิจ ดำรงค์ศักดิ์กุล
9 5-2560 4-2562 นาย สภา สมใจ
10 5-2560 4-2562 นาย มนตรี หลวงจันทร์
11 6-2560 5-2562 นาย รุ่งฤทธิ์ ศิวาชัญ

สมาชิก วศ.2528

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 4-2558 3-2562 นาย ครองพล ตันติพงศ์
2 5-2559 4-2561 นาย โฆษิต ลีระศิริ
3 ตลอดชีพ นาย ชาญวุฒิ ลิ้มพิชัย
4 5-2559 4-2561 นาย ทรงเกียรติ เตชะโพธิ์ไทร
5 1-2560 6-2561 นาย นิทัศน์ ชนะ
6 ตลอดชีพ นาย ประเสริฐ เศรษฐวิพัฒนชัย
7 1-2560 6-2561 นาย พิจักขณ์ รักการดี
8 5-2559 4-2561 นาง ศิริวลัย ลังไฮน (วงศ์แพทย์)
9 4-2559 3-2561 นาย สมโภชน์ อาหุนัย
10 6-2559 5-2561 นาย สอาด คุณรัตนปราการ
11 6-2560 5-2562 นาย นพดล ใจซื่อ
12 6-2560 5-2562 นาย ชาญณรงค์ ธีระโรจนารัตน์

สมาชิก วศ.2527

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 5-2561 4-2563 นาย พรศักดิ์ ศรีบุญมา
2 4-2558 3-2560 นาย เมธี พรรณเชษฐ์
3 4-2559 3-2561 นาย สมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
4 2-2560 1-2562 นาย สุพจน์ เธียรวุฒิ
5 4-2559 3-2561 นาย สุวัฒน์ มีมุข
6 5-2560 4-2562 นาย ธเนศ พาณิชพัฒน์
7 5-2560 4-2562 นาย ศรชัย เตชะเศรษฐชัย
8 5-2560 4-2562 นาง วาสนา เล็กสมบูรณ์ (สูตรตรีนาถ)
9 5-2560 4-2562 นาย สกล สัณหฉวี
10 6-2560 5-2562 นาย ณัฐพงษ์ ตนพิทักษ์

สมาชิก วศ.2526

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 นาย กฤษณ์ อิ่มแสง
2 4-2559 3-2561 นาย เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์
3 6-2559 5-2561 ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
4 6-2559 5-2561 ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
5 3-2558 2-2560   พระธีรภัทร์ ญาณภทโท
6 1-2560 6-2561 นาย มงคลรัตน์ เนียมสอิ้ง
7 6-2559 5-2561 นาย สมนึก ชยพรกุล
8 4-2559 3-2561 นาย สุดุสิต (พิชิตศักดิ์) อุ่นแสงจันทร์
9 6-2559 5-2563 นาย สุทิน ประไพตระกูล
10 6-2559 5-2561 นาย สุวิทย์ ตุลยาเดชานนท์
11 6-2559 5-2561 นาย อังกูร วงษ์ภักดี
12 5-2560 4-2562 นาย ปองสัณห์ ฟังเพราะ

สมาชิก วศ.2525

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 5-2559 4-2561 นาย เจริญ อัสสวิโรจน์เรือง
2 4-2559 3-2561 นาย เจิดกุล โสภาวนิตย์
3 6-2559 5-2561 นาย ยงยุทธ์ ยอดอินทร์ล้อม
4 6-2559 5-2563 นาย วีรชาติ เหเจริญศรี
5 5-2559 4-2561 นาย สมชัย ปรีชาชัยสุรัตน์
6 4-2559 3-2563 นาย สมชาย เดชากรณ์
7 6-2559 5-2561 นาย สาโมทย์ วีรานุวัตติ์
8 6-2559 5-2561 คุณ สุมาลี นพรัตน์ (สำราญทิวาวัลย์)
9 6-2560 5-2562 นาย ธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ

สมาชิก วศ.2524

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 5-2559 4-2561 นาย จิระพงษ์ วัยวราวุธ
2 5-2559 4-2561 นาย ชัยธวัช สุธีรพงศ์พันธ์
3 5-2559 4-2561 นาย ธนารักษ์ ศรีโรจน์
4 6-2559 5-2561 นาย วสันต์ จันทร์สัจจา
5 6-2559 5-2561 นาย ศักดิ์ชัย ยอดวาณิช
6 1-2560 6-2561 นาย อภิเชษฐ เชาว์อรัญ
7 4-2559 3-2561 นาย อัสนี มาลัมพุธ

สมาชิก วศ.2523

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 4-2559 3-2563 นาย กิติชัย ไชยเอีย
2 5-2559 4-2561 นาย ทวีป ตันติจารุกร
3 1-2560 6-2563 นาย ธีระชัย ธนุภาพรังสรรค์
4 6-2559 5-2563 นาง นวลศิริ เหรียญทองคำ (ชัยลือกิจ)
5 6-2559 5-2561 นาย ประสิทธิ์ ตรีโชคสุวรรณ
6 4-2559 3-2561 นาง ศศิธร โชควัฒนา (ชลศิริวานิช)
7 6-2559 5-2561 นาย สมชาย ลิ้มชื่นใจ
8 5-2559 4-2561 นาย หลักฐาน ทองนพคุณ
9 3-2560 2-2562 นาย ชูวงศ์ จิระรัตนเมธาการ
10 6-2560 5-2562 นาย อยู่ศักดิ์ สุพรรณสาลีกุล
11 6-2560 5-2562 นาย ธนนิตย์ รัตนเนนย์
12 6-2560 5-2562 นาย ปิยะพงศ์ จริยเศรษฐพงศ์
13 6-2560 5-2562 นาย อุทัย สุตตันเหิม
14 6-2560 5-2562 นาย ไกรรพ เหลืองอุทัย
15 6-2560 5-2562 นาง ปรียานุช ศุภสิทธิ์ (จิวะรัตนาภรณ์)
16 6-2560 5-2562   คุณน้อง พัฒนานารักษ์
17 6-2560 5-2562 นาย พีระรัชต์ วรชยุตพงศ์
18 6-2560 5-2562 นาย อรุณ บูรณะนิตย์

สมาชิก วศ.2522

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 ตลอดชีพ นาย ธวัช มีประเสริฐสกุล
2 6-2559 5-2563 นาย สมภพ โปษะกฤษณะ
3 6-2560 5-2562 นาย ทักษิณ วัชระวิทยากุล
4 6-2560 5-2562 นาย ปฐมภพ เจนเกียรติฟู
5 6-2560 5-2562 นาย ชัยศักดิ์ พุทธารี
6 6-2560 5-2562 นาย วิศิษฐ์ เลิศธนสินชัย
7 6-2560 5-2562 นาย วันชัย เชิดหิรัญกร
8 6-2560 5-2562 นาย กิตติรัช ตันเทอดทิตย์
9 6-2560 5-2562 คุณ สรฉัตร บูรณอรรถชัย
10 6-2560 5-2562 นาย ธนา ฉัตรตระกูลพงษ์
11 6-2560 5-2562 นาย ยิ่งยง นิลเสนา
12 6-2560 5-2562 นาย อภิชาติ เหล่าจินดา
13 6-2560 5-2562 นาย ชวลิต จามีกรกุล
14 6-2560 5-2562 นาง อัญชลี เอื้อเกษม
15 6-2560 5-2562 นาย สุเทพ เอื้อเชิดกุล
16 6-2560 5-2562 นาย พชร (ศิวพร) ชิโนทัย
17 6-2560 5-2562 นาย เกษม ศรีประทีปบัณฑิต
18 6-2560 5-2562 ดร. เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์
19 6-2560 5-2562 นาย พงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์
20 6-2560 5-2562 นาย ภาณุ สุนทรสวัสดิ์
21 6-2560 5-2562 นาย เกรียงไกร กิติรัตน์ตระการ
22 6-2560 5-2562 นาย ธำรงชัย พลศักดิ์
23 6-2560 5-2562 นาย กาจกิจ คงเจริญ
24 6-2560 5-2562 นาย ธวัชชัย วงศ์ไพศาล

สมาชิก วศ.2521

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 นาย ธัชชัย (ชลวิทย์) หาญมุ่งธรรม
2 6-2559 5-2561 นาย ธีรพงศ์ วิชิรานนท์
3 6-2559 5-2561 นาย นเรศร์ บัวหลวง
4 6-2559 5-2561 นาง เพ็ญจันทร์ พิทักษ์สิทธิ์
5 4-2559 3-2561 ดร. วีระพล อนันต์อาชญาสิทธิ์
6 สมัครปี 2557 นาย สิทธวีร์ (พรชัย) ภัคคะสิริวัฒน์ (ลิ้มดำรงนุกูล)
7 5-2560 4-2562 นาย ศุภชัย ภาคสังข์
8 6-2560 5-2562 นาง วรรณพร ฐานิกเกษตร
9 1-2561 6-2562 นาย สมศักดิ์ มาอุทธรณ์

สมาชิก วศ.2520

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 4-2559 3-2561 น.ส. จินดา สิตตะไพโรจน์
2 6-2559 5-2561 นาย ชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์
3 4-2559 3-2561 นาย เชิดศักดิ์ วิทูราภรณ์
4 4-2559 3-2561 นาย เรืองศักดิ์ สุภาจรรยาวัฒน์
5 4-2559 3-2561 นาย วรพงศ์ วรสุนทโรสถ
6 1-2561 6-2562 นาย ณัฐพร พรหมสุทธิ
7 1-2561 6-2562 นาย ณัฐพร พรหมสุทธิ

สมาชิก วศ.2519

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 5-2559 4-2561 นาย คมกฤช อรสว่าง
2 6-2559 5-2561 นาย ครรชิต ทรรศนะวิเทศ
3 6-2559 5-2561 นาง จินรัตน์ วงศ์วานรุ่งเรือง
4 4-2558   นาย ชลธาร ครองสุขสรรพ์
5 6-2559 5-2561 นาย ทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย
6 6-2559 5-2561 นาง ทัศนีย์นาถ พฤกษไพบูลย์
7 4-2559 3-2561 นาย ธรรมนูญ วนกุล
8 5-2559 4-2561 นาย นพดล มั่งพร้อม
9 6-2559 5-2561 น.ส. นารี เจียมวัฒนสุข
10 6-2559 5-2561 น.ส. ปทุมทิพย์ เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์
11 1-2560 6-2561 นาย พงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ
12 4-2559 3-2561 นาย พิศิษฐ์ ศรีวิไลฤทธิ์
13 6-2559 5-2561 นาย พูนศักดิ์ จิระอมรนิมิต
14 6-2559 5-2561 นาย ไพบูลย์ วิภูษณะ
15 4-2559 3-2561 นาย มกร พงษ์ธนพฤกษ์
16 2-2560 1-2562 นาย วิชัย เลิศพงศ์ไพศาล
17 ตลอดชีพ นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล
18 5-2559 4-2561 นาย ศิลปชัย วัชระ
19 6-2559 5-2561 นาย สหรัฐ บุญโพธิภักดี
20 6-2559 5-2561 นาย สาธิต จิตต์จงรัก
21 6-2559 5-2561 นาย โสภณ วรวุฒิพุทธพงศ์
22 6-2559 5-2561 นาย อรุณ ทัศนาจันทธานี
23 5-2560 4-2562 นาย ชาญณรงค์ วินยางกูร
24 6-2560 5-2562 ผศ. ยอดดวง พันธ์นรา
25 6-2560 5-2562 นาย วิสันต์ กรัณฑรัตน
26 6-2560 5-2562 นาย สมชาย จิตตวิสุทธิวงศ์

สมาชิก วศ.2518

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 4-2559 3-2561 นาย กนิษฐ ลือตระกูล
2 6-2559 5-2561 นาย กรกฎ ไพศาลรัตน์
3 4-2559 3-2561 นาย กาเรนทร์ รักวณิชย์
4 1-2560 6-2561 นาย กำพล โรจน์รังสีธรรม
5 4-2559 3-2561 นาย กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ
6 4-2559 3-2561 นาย กิตติคุณ บุญอภิสิทธภรณ์
7 4-2559 3-2561 นาย เกรียงศักดิ์ ตรีฤกษ์ฤทธิ์
8 4-2559 3-2561 นาย จิรสันต์ (วสันต์) นิวาสสวัสดิกุล
9 4-2559 3-2561 นาย เจริญศักดิ์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์
10 4-2559 3-2561 นาง ฉัตรโสภา กลิ่นพันธุ์ (ธรรมศักดิ์)
11 4-2559 3-2561 นาย ชัยทัต (วิชัย) นามสุบิน
12 4-2559 3-2561 นาย ชาญชัย ชาญเวชย์
13 4-2559 3-2561 นาย ชาตรี ฉันทรัตนรักษา
14 4-2559 3-2561 นาย ชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย
15 4-2559 3-2561 นาย ชูเกียรติ ตั้งเลิศสัมพันธ์
16 4-2559 3-2561 นาย ดิศพงษ์ ไพรทวีพงศ์
17 4-2559 3-2561 นาย ถาวร งามกนกวรรณ
18 4-2559 3-2561 นาย ทวีวุฒิ ปทุมมาศ
19 4-2559 3-2561 นาย ธนนะชัย ศรีสุข
20 4-2559 3-2561 นาย ธนพล ภู่พัฒน์
21 4-2559 3-2561 นาย ธนพล (อำพันธุ์) พงศ์ฐิติ (ลัดดากรพันธุ์)
22 4-2559 3-2561 นาย ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
23 4-2559 3-2561 นาย ธีรวิทย์ จารุวัฒน์
24 4-2559 3-2561 นาย นิกร เอี่ยมวรสมบัติ
25 4-2559 3-2561 นาย นิเวศน์ วรธนกุล
26 4-2559 3-2561 นาย บุญมาก สมิทธิลีลา
27 4-2559 3-2561 นาย บุญสม วัฒนตระกูลชาติ
28 4-2559 3-2561 ดร. บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์
29 4-2559 3-2561 นาย ปกรณ์ วงศ์วิสุทธิรัตน์
30 4-2559 3-2561 นาย ประเมิน จิตสาโรจิตโต
31 4-2559 3-2561 นาย ปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร
32 4-2559 3-2561 นาย ผริณ ทีรฆฐิติ
33 6-2559 5-2561 ร.ต. พรพจน์ สุขสงวน
34 1-2560 6-2561 นาย พิชาติ อังจันทร์เพ็ญ
35 4-2559 3-2561 นาย พีระพล วรยศศรี
36 4-2559 3-2561 นาย ไพโรจน์ มณีโรจน์
37 4-2559 3-2561 นาย ยุทธนา ธนาเพิ่มพูลผล
38 4-2559 3-2561 นาย เลิศวิทย์ จรรโลงเศวตกุล
39 4-2559 3-2561 นาย วรวิทย์ โพธิสุข
40 4-2559 3-2561 นาย วัฒนา คุปตาภรณ์
41 4-2559 3-2561 นาย วิชัย สิมะธัมนันท์
42 4-2559 3-2561 นาย วิเชียร รุ่งฟ้าแสงอรุณ
43 4-2559 3-2561 นาย วิเชียร อินทรนุกูลกิจ
44 4-2559 3-2561 นาย วิฑูร เจียมจิตต์ตรง
45 4-2559 3-2561 ดร. วิเทศ เตชางาม
46 4-2559 3-2561 นาย วิรัช ปุญญธนะศักดิ์ชัย
47 4-2559 3-2561 นาย วิรัช เอี่ยมสวัสดิกุล
48 6-2559 5-2561 นาย วิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช
49 4-2559 3-2561 นาย วิวัฒน์ วรามิตรสกุล
50 4-2559 3-2561 นาย วิสุทธ ตันติสุนทร
51 4-2552 3-2560 ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
52 4-2559 3-2561 ดร. วุฒิชัย พรรณเชษฐ์
53 4-2559 3-2561 นาย ศักดา เด่นแดนโดม
54 4-2559 3-2561 นาย ศานิต ศรีสุจินต์
55 4-2559 3-2561 นาย ศุภชัย ชุติกุศล
56 4-2559 3-2561 นาย ศุภสิทธิ์ ตั้งตรงจิตร
57 4-2559 3-2561 นาย ศุภหัช โหมวานิช
58 6-2559 5-2561 นาย สมชาย เจียมธีรสกุล
59 4-2559 3-2561 นาย สมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล
60 1-2560 6-2561 นาย สมชาย วรรุตม์
61 4-2559 3-2561 นาย สรัญ รังคสิริ
62 4-2559 3-2561 นาย สารนิต อังศุสิงห์
63 4-2559 3-2561 นาย สิทธิศักดิ์ สมบัติเปี่ยม
64 4-2559 3-2561 นาย สุชาติ ตันติศิริวัฒน์
65 4-2559 3-2561 นาย สุรพล อริยประยูร
66 4-2559 3-2561 คุณ สุรัตน์ ลัทธะพานิชย์
67 4-2559 3-2561 นาย สุวัฒน์ สุรัตนชัยการ
68 4-2559 3-2561 นาย อนุชา ราญรอน
69 4-2559 3-2561 นาย อนุรักษ์ อุสาหะ
70 4-2559 3-2561 นาย อำนาจ จำนงประสาทพร
71 6-2559 5-2561 นาย อุดม ตั้งตระกูลวิวัฒน์
72 4-2559 3-2561 นาย อุดม ว่องขจรกิจ
73 1-2555 6-2562 นาย เอนก ภัทโรพงศ์
74 4-2559 3-2561 นาย เอี่ยมสม ปิติสุทธิธรรม
75 4-2559 3-2561 นาย โอภาศ ธันวารชร
76 6-2560 5-2562 นาย นิวัฒน์ แซ่อึ้ง

สมาชิก วศ.2517

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 นาย จิระพล ฉายัษฐิต
2 5-2559 4-2561 นาย จุมพต ณรงค์รักเดช
3 5-2559 4-2561 นาย เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
4 4-2559 3-2561 นาย โฉลกพร ผลชีวิน
5 5-2559 4-2561 นาย ชัยพงศ์ (ชัยยง) ภู่สุนทรศรี
6 5-2559 4-2561 นาย ชัยยุทธ พิทักษ์ธีระธรรม
7 5-2559 4-2561 นาย ชัยวัฒน์ วิโณทัย
8 ตลอดชีพ นาย ชาติชาย พิสุทธิบริบูรณ์
9 5-2559 4-2561 นาย ชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์
10 5-2559 4-2561 นาย ณรงค์ รุจิธนากุล
11 4-2559 3-2561 นาย ธนารักษ์ พงษ์เภตรา
12 4-2559 3-2561 นาย ธวัชชัย ไวยนิยา
13 6-2559 5-2561 นาย ธีรัตถ์ อุทยานัง
14 5-2559 4-2561 นาย เธียรชัย สงวนประสาทพร
15 5-2559 4-2561 นาย นันทวัฒน์ ณ นคร
16 4-2559 3-2561 นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล
17 5-2558 4-2560 นาย นิพจน์ ลิ้มสุธรรมชน
18 5-2559 4-2561 นาย ประวิทย์ จันทรประภาวัฒน์
19 4-2559 3-2561 นาย ประวิทย์ ทยาวิวัฒน์
20 4-2559 3-2561 นาย ประวุฒิ กิจไพศาลรัตนา
21 5-2559 4-2561 นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช
22 1-2559 6-2560 พลเอก ประเสริฐ ยังประภากร
23 4-2559 3-2561 นาย ปิยะศักดิ์ ศานติเกษม
24 4-2559 3-2563 นาย เปลี่ยน สกุลสุพิชญ์
25 5-2559 4-2561 นาย พงษ์กรณ์ (สมบูรณ์) กิตติ์เรืองพัชร (พงศ์สถาพร)
26 6-2559 5-2561 นาย พรชัย เอื้อมมโนวิไล
27 6-2559 5-2561 นาย พรหมสันต์ พิริยะวงศ์ไพบูลย์
28 5-2559 4-2561 นาย พัชระ (พิชัย) ศรีสุธะพล
29 5-2559 4-2561 นาย พิเชษฐ์ บูรณพิเชษฐ
30 5-2559 4-2561 นาย พิสิฐชัย (เทียนชัย) ปัญญาพลังกูล (เลื่อนประกันสิทธิ์)
31 4-2559 3-2561 นาย ภัคพงศ์ ศรีวรรณวิทย์
32 5-2559 4-2561 นาย มนู เมฆโสภาวรรณกุล
33 5-2559 4-2561 นาง รัชนี เองปัญญาเลิศ (ลักษณโกเศส)
34 ตลอดชีพ นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม
35 5-2559 4-2561 นาย วราวุธ ศิริผล
36 5-2559 4-2561 นาย วันชัย ภู่เนาวรัตน์
37 5-2559 4-2561 นาย วันชัย หล่อวัฒนตระกูล
38 5-2559 4-2561 นาย วิชัย รุ่งเรืองพฤกษ์
39 5-2559 4-2561 นาย วิทยา ทรัพย์มากอุดม
40 4-2559 3-2561 นาย วิทยา วีสกุล
41 5-2559 4-2561 นาย วิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์
42 5-2559 4-2561 นาย วิโรจน์ วานิชกุล
43 6-2559 5-2561 นาย วีระ วิชิตบุญญเศรษฐ
44 5-2559 4-2561 นาย วีระวัฒน์ จิโนวัฒน์
45 5-2559 4-2561 นาย สมเกียรติ วิพิศมากูล
46 6-2559 5-2561 นาย สมชาย เตรียมเกียรติคุณ
47 5-2559 4-2561 นาย สมชาย แพรสีเจริญ
48 5-2559 4-2561 นาย สมศักดิ์ ธนไพศาลพิพัฒน์
49 4-2559 3-2561 นาย สมศักดิ์ ประภาสพงศ์
50 6-2559 5-2561 นาย สุทธิ ตันติพิสิฐกุล (แซ่ตั้ง)
51 4-2559 3-2561 นาย สุพจน์ พฤกษานานนท์
52 5-2559 4-2561 นาย สุภิณฑ์ อึ้งรังษี
53 4-2559 3-2561 นาย สุวิทย์ เมฆวิบูลย์
54 4-2559 3-2561 นาย อนันต์ สหัสกุล
55 5-2559 4-2561 นาย อุดม โพธิ์กมลวงศ์
56 3-2560 2-2562 นาย อดิศร แก้วบูชา
57 3-2560 2-2562 นาย สุรพล วิบูลย์วิภา
58 3-2560 2-2562 นาย กวี กวีวงศ์ประเสิฐ
59 3-2560 2-2562 นาย เจตพล (สุวัฒน์) สันทัดการ
60 5-2560 4-2562 นาย ทวีวิทย์ ศรีไตรรัตนรักษ์
61 5-2560 4-2562 นาย ฐานุพงศ์ (กิติฤกษ์) ธีรศรีสุคนธ์ (สูตรสุคนธ์)
62 5-2560 4-2562 น.ส. นิรามัย ธนทวี
63 5-2560 4-2562 นาย ชนินทร์ ปวีรวัฒน์ (วิเชียร)
64 ไม่ประสงค์รับหนังสือ อ่าน ebook นาย สัจจะ มหารัตนชัย
65 5-2560 4-2562 นาย สยาม ดาวมณี
66 5-2560 4-2562 นาย พรชัย มุกดาสถิต
67 5-2560 4-2562 น่ย มงคล ใบโพธิ์วงศ์

สมาชิก วศ.2516

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 4-2559 3-2561 นาย ทศเทพ คมกฤส
2 5-2559 4-2561 นาย ธรรมรงค์ สมวงศ์
3 5-2557 4-2565 นาย สมพงษ์ ศรีวัฒนศักดิ์
4 5-2558 4-2560 นาย สุเมธ ลีกิจวัฒนะ
5 5-2559 4-2561 นาย อภัย ศรีวัฒนสมบัติ
6 ตลอดชีพ นาย อรรณพ จิรกิติ

สมาชิก วศ.2515

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 ตลอดชีพ นาย เกรียงศักดิ์ คุณานันท์ศักดิ์
2 1-2560 6-2563 นาย ธานี วัฒนะสุข
3 1-2560 6-2561 นาย ธีรพงศ์ เลิศปฏิภานพงษ์
4 1-2560 6-2561 นาย บุญยงค์ ด่านไทยนำ
5 ตลอดชีพ นาย ประทีป นิลวิเชียร
6 1-2560 6-2561 นาย ประมินทร์ พันทวีศักดิ์
7 1-2560 6-2561 นาย ปริญญา ชื่นมีเชาว์
8 1-2560 6-2561 นาย พัณณ์แสง(พรรณ์แสง) ชูมัง
9 1-2560 6-2561 นาย พันเทพ สุภาไชยกิจ
10 1-2560 6-2561 นาย พิภพ วิวัฒนะประเสริฐ
11 1-2560 6-2561 ดร. ภิรมย์ แจ่มใส
12 1-2560 6-2561 นาย มังกร ธนสารศิลป์
13 2-2560 1-2562 นาย มานะ จิรชัยกิตติ (จงจิระศิริ)
14 1-2560 6-2561 นาย วงศ์อมาตย์ อมาตยกุล
15 1-2560 6-2561 นาย วัลลภ เตียศิริ
16 1-2560 6-2561 นาย วิเชียร ตรีสุทธาชีพ
17 2-2560 1-2562 นาย ศุภกิจ ลิ่วเฉลิมวงศ์
18 1-2560 6-2561 นาย สมยศ ศรีวานิชย์
19 1-2560 6-2561 นาย สมศักดิ์ ลีลาอาภรณ์
20 1-2560 6-2561 รศ. สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
21 1-2560 6-2561 นาย สุเทพ กุลสิงห์
22 5-2558 4-2560 นาย สุรชัย จรุงชัยนานนท์
23 1-2560 6-2561 นาย สุรพล ศรีเสาวชาติ
24 1-2560 6-2561 นาย สุรินทร์ พิมพ์ทิมานนท์
25 ตลอดชีพ ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
26 1-2560 6-2561 นาย เสริม ธรรมสุริยะ
27 2-2560 1-2562 นาย อดิศักดิ์ หวังพงษ์สวัสดิ์
28 1-2560 6-2561 นาย อรุณ จิรชวาลา
29 6-2559 5-2561 นาย เอกชัย ไทเดชะ
30 1-2560 6-2561 นาย โอภาส อารีรักษ์

สมาชิก วศ.2514

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 4-2559 3-2561 นาย จิตติรัตน์ เจริญกุล
นาย ชาญวุฒิ ตั้งจิตวิทยา
3 3-2560 2-2562 นาย ทนงชัย โลหิตโยธิน
4 2-2560 1-2562 นาย พรรณศิลป์ เหมชะญาติ
5 4-2558 3-2560 นาย อติชาติ ตรีกาลสราญสุข
6 6-2559 5-2561 นาย อุรเคนทร์ ไวยสุศรี
7 3-2560 2-2562 นาย ไพฑูรย์ วันเพ็ญ
8 5-2560 4-2562 นาย อภิชาติ ชิตามิตร

สมาชิก วศ.2513

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 นาย กษิดิศ วิจารณกุล
2 6-2559 5-2561 นาย โกศล ตันฑ์มานะธรรม
3 6-2559 5-2561 นาย คณิตพงศ์ ฤทธิ์เจริญ
4 6-2559 5-2561 นาย จุมพต กาญจนปัญญาคม
5 1-2560 6-2561 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
6 6-2559 5-2561 นาย ณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ
7 6-2559 5-2561 นาย ธนวัฒน์ ศรีสุขสันต์
8 6-2559 5-2561 นาย ธีรพงศ์ เตชะคุณบัณฑิต
9 6-2559 5-2561 นาย ธีระศักดิ์ ภูปรีชากร
10 6-2559 5-2561 นาย นิพนธ์ เจ็ดศิริ
11 6-2559 5-2561 นาย นิรุทธ เหมศาสตร์
12 6-2559 5-2561 นาย นิวัฒน์ คีรีวรรณ
13 6-2559 5-2561 คุณ นิสารัตน์ เตชาวัฒนวิศาล
14 6-2559 5-2561 นาย บุณยพงศ์ สาระเกษตริน
15 6-2559 5-2561 นาย ประสงค์ พุทธาพร
16 6-2559 5-2561 นาย พงศกร ตันติวณิชชานนท์
17 6-2559 5-2561 นาย พินิจ เสมอวงษ์
18 4-2559 3-2561 ดร. พิมวรินทร์ (พิมพา) คณารักษ์สันติ
19 6-2559 5-2561 นาย มนชัย พึ่งวิรวัฒน์
20 4-2559 3-2561 นาย วรกิจ วศะพีรพันธ์
21 6-2559 พ.ค.-61 นาย วินิจ คงวัฒนานนท์
22 6-2559 5-2561 นาย วิรัช กาญจนพิบูลย์
23 6-2559 5-2561 นาย วิเศษ ชำนาญวงษ์
24 1-2560 6-2561 นาย วีระเดช เกียรติเรืองไกร
25 6-2559 5-2561 นาย สมเกียรติ พรพระธานี
26 6-2559 5-2561 นาย สมชาติ บาระมีชัย
27 6-2559 5-2561 นาย สมศักดิ์ ศักดิ์บูรณพงษา
28 6-2559 5-2561 นาง สมหมาย กมลยะบุตร
29 6-2559 5-2561 นาย สมิทธิ พิรุณสาร
30 6-2559 5-2561 นาย สัญญาลักษณ์ หลิมศิริวงษ์
31 6-2559 5-2561 นาย สี่พร กมลยะบุตร
32 6-2559 5-2561 นาย สุข สื่อยรรยงศิริ
33 ตลอดชีพ  นาย สุชัย ชัยพิทักษ์พร
34 1-2560 6-2561 นาย เสริมเกียรติ สงวนเรือง
35 1-2561 6-2562 นาย โสภณ ถิระบัญชาศักดิ์
36 6-2559 5-2561 นาย อภิชาติ ดนัยวรรณ
37 6-2559 5-2561 นาย เอกชัย ผลวัฒนะ
38 3-2560 2-2562 นาย มานัส วงศ์พิวัฒน์
39 4-2560 3-2562 นาย วินัย ภาณุสุวรรณ
40 4-2560 3-2562 นาย ชูศักดิ์ ชินพงสานนท์
41 4-2560 3-2562 นาย สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร
42 4-2560 3-2562 นาย ศักดิ์ชัย เสถียรภาพงษ์
43 4-2560 3-2562 นาย วิจารณ์ คงคา
44 4-2560 3-2562 นาย มานะ ภัทรกุลพงษ์

สมาชิก วศ.2512

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 1-2560 6-2561 น.อ. ฉัตรชัย ดำรงค์วานิช
2 4-2558 3-2560 นาย ประจันต์ มีนชัยนันท์
3 4-2559 3-2561 นาย วันชัย เพียรผดุงสิทธิ์
4 1-2560 6-2561 นาย สุนทร อัครพุฒิพันธ์
5 5-2560 4-2562 นาย เกียรติ อุ่ยวิรัช

สมาชิก วศ.2511

 

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ  ชื่อ-สกุล 
1 5-2559 4-2561 นาง จินตนา (เธียรลิขิต) ศิริสันธนะ
2 6-2559 5-2561 ศ.ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
3 4-2559 3-2561 นาย พินิจ ฝักเจริญผล
4 สมัครเดือน มค.2557 จำนวน 1,000 บาท นาย ส่งเสริม วุฒิพิทยามงคล
5 3-2560 2-2562 นาย บุญเย็น ศีลวัตกุล
6 4-2560 3-2562 ดร. พิศาล จอโภชาอุดม
7 4-2560 3-2562 นาย ยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์
8 4-2560 3-2562 นาย วีระ คงเจริญ
9 4-2560 3-2562 นาย กานต์ จงวาณิช
10 4-2560 3-2562 นาย สุรศักดิ์ วิระยะวานิช
11 4-2560 3-2562 นาย พิชิต ภูพิชญ์พงษ์
12 4-2650 3-2562 ดร. สมภพ เลิศบรรณพงษ์
13 4-2560 3-2562 นาย บุญจง ลิ้มอุดมพร
14 4-2560 3-2562 นาย เทอดไทย จิตเทอดไทย

สมาชิก วศ.2510

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 1-2555 6-2562 นาย กวี อุดมศรีสุข
2 5-2559 4-2561 นาย เก่ง สิทธิกรกุล
3 4-2559 3-2561 รศ. ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์
4 2-2560 1-2562 รศ. ดร. ชัยพันธ์ รักวิจัย
5 ตลอดชีพ นาย ชาญชัย เขื่องศิริกุล
6 5-2559 4-2561 นาย โชคชัย ตั้งพูลสินธนา
7 3-2558 2-2560 นาย ธุรนัย รังษีเทพปฏิมา
8 4-2559 3-2561 นาย เธียรชัย ศรีสุขประเสริฐ
9 2-2560 1-2564 นาย นิมิตร ธีรลีกุล
10 4-2559 3-2561 พล.ต.ต. พรเทพ อุดมพันธุ์
11 6-2559 5-2561 นาย วันชัย สินาโรจน์
12 4-2559 3-2561 นาย วิทย์ วุฒิพุธนันท์
13 ตลอดชีพ นาย วีระ หาญศิริสาธิต
14 4-2559 3-2561 นาย สุสรรค์ แก้วชัยรักษ์
15 6-2559 5-2561 พล.ต.อ. แสงชัย สุวัฒนภักดี (พรศิวะกุล)
16 1-2560 6-2561 นาย อนันต์ เกษเกษมสุข
17 4-2560 3-2564 นาย มานพ พุ่มเข็ม
18 4-2560 3-2562 นาย โยธิน เบญจมาศ
19 4-2560 3-2562 นาย ภวัต (สุทธิชัย) ศรีสุรัตน์
20 4-2560 3-2562 ดร. เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว
21 4-2560 3-2562 นาง ปราณี พันธุมสินชัย
22 4-2560 3-2562 นาย มงคล ศิริรุ่งเรือง
23 4-2560 3-2562 นาย พิษณุโรจน์ พลับรู้การ
24 4-2560 3-2562 นาย เมธา มณีรัตนะพร
25 4-2560 3-2562 นาย อาษา สัตยุตม์
26 4-2560 3-2562 นาย ทรงศักดิ์ ธีรวนิชย์ไชยกุล
27 4-2560 3-2562 นาย วชิระ จรัณยานนท์
28 4-2560 3-2562 นาย สันติสุข  ปลูกสวัสดิ์
29 4-2560 3-2562 นาย โกสิต บุณยจันทรานนท์
30 4-2560 3-2562 นาย วรพจน์ จิระวัฒน์พงศา
31 4-2560 3-2562 น.อ. กิตติ จัณฑโอภาส
32 4-2560 3-2562 นาย องอาจ ผู้กฤตยาคามี
33 4-2560 3-2562 นาย ศุภฤกษ์ ตันศรีรัตนวงศ์
34 4-2560 3-2562 นาย สุชาติ สินหยู่
35 4-2560 3-2562 นาย สนอง ตระกูลสุข
36 4-2560 3-2562 พ.ต.อ. อาทิตย์ อินทเวคิน
37 4-2560 3-2562 นาย นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
38 4-2560 3-2562 นาย ศรีสุข ดารานนท์
39 4-2560 3-2562 นาย ภานุเดช ดีอารมย์
40 4-2560 3-2562 นาย อัมพร สืบสุข
41 4-2560 3-2562 ดร. วิโรจน์ มาวิจักขณ์
42 4-2560 3-2562 นาย ธนทัต (ทวีสิทธิ์) ภูริพันธุ์
43 4-2560 3-2562 รศ.ดร. วินัย เลียงเจริญสิทธิ์
44 4-2560 3-2562 ดร. บุญชู ปโกกฏิประภา
45 4-2560 3-2562 นาย สุสรรค์ แก้วชัยรักษ์
46 4-2560 3-2562 นาย สมลักษณ์ เจียมธีระนาถ
47 4-2560 3-2562 นาย สมชาย บุญรักษ์วนิช

สมาชิก วศ.2509

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 4-2559 3-2561 นาย กิตติกุล สรรพัชญพงษ์
2 4-2559 3-2561 นาย เฉลิมชัย ชลไพศาล
3 5-2559 4-2561 นาย ชวลิต จ่างภากร
4 ตลอดชีพ น.ส. ปรียาจิตต์ ตัณฑางกูร
5 1-2561 6-2562 นาย พรศักดิ์ สุรเวช
6 5-2559 4-2561 นาย แมนรัตน์ พยัพพานนท์
7 2-2560 1-2562 นาย วิรชัย สวนศิลป์พงศ์
8 4-2562 3-2564 รศ. ดร. สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
9 5-2559 4-2561 นาย สุทิน พุฒิทานันท์
10 1-2560 6-2561 นาง อารยา เพ็งนิติ (ธนศรีวนิชชัย)
11 4-2560 3-2562 นาย ฉลาด อัษฎามงคล
12 4-2561 3-2563 นาย กิตติกุล สรรพัชญพงษ์
13 6-2560 5-2562 นาย นินนาท ไชยธีรภิญโญ
14 6-2560 5-2562 นาย บรรจง จิตต์แจ้ง
15 6-2560 5-2562 นาย สุชัย รอยวิรัตน์

สมาชิก วศ.2508

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 นาย สุวินัย จึงสงวนสิทธิ์
2 5-2558 4-2560 นาย อดุลย์ จารุรัตน์

สมาชิก วศ.2507

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 4-2559 3-2561 นาย กาลวัฒน์ (ไพโรจน์) วัฒนาธรรมกิจ (จิตต์จำนงค์)
2 6-2559 5-2561 นาย เชวง ผ่องพุทธคุณ
3 1-2560 6-2561 นาย ไพศาล ตันชีวะวงศ์
4 5-2559 4-2561 นาง สุพิน หล่อศรีศุภชัย

สมาชิก วศ.2506

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 2-2560 1-2562 นาย โกวิท พฤกษหิรัญ
2 5-2558 4-2560 นาย ณรงค์ วีระกิจพานิช
3 ตลอดชีพ ศ.ดร. มงคล เดชนครินทร์
4 6-2559 5-2563 นาย มนตรี ศรีเศรษฐนิล
5 2-2560 1-2562 นาย เลิศสิน เกตุทัต
6 1-2559 6-2560 นาย สุกิจ ธีราวัฒนาวิทย์
7 6-2559 5-2561 นาย เอนก โพธิ์นิ่ม
8 1-2561 6-2562 นาย อนุชาต ปรีชานนท์
9 1-2561 6-2562 นาย อนุชาต ปรีชานนท์

สมาชิก วศ.2505

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2557 5-2565 นาย ณรงค์ ไชยวงศ์
2 4-2559 3-2561 นาย บัญชา วัฒนสินธุ์
3 1-2560 6-2561 นาย ไพโรจน์ ทีวะเวช
4 4-2559 3-2561 นาย สงบ บริพันธ์
5 2-2560 1-2562 นาย สมชาย นิราพาธพงศ์พร
6 2-2560 1-2562 นาย สมหมาย วัธนจิตต์
7 5-2558 4-2560 นาย สุทธิชัย ศรีเฟื่องฟุ้ง
8 4-2558 3-2560 นาย สุรชัย ธนะสมบูรณ์กิจ

สมาชิก วศ.2504

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 5-2559 4-2561 รศ. ทวี เวชพฤติ
2 5-2559 4-2561 นาย พนาสันต์ อัศวบุตร
3 5-2559 4-2561 นาย สงคราม รัตนมาลี
4 5-2558 4-2560 นาย อัศดา จิตต์ปรารพ
5 6-2559 5-2561 นาย อำไพ ภู่ศรีพงษ์
6 5-2560 4-2562 นาย อัศดา จิตต์ปรารพ

สมาชิก วศ.2503

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 2-2560 1-2562 นาย ชัยทัต (เผด็จ) วัฒนวีร์
2 2-2560 1-2562 ดร. ธีรชุณห์ เมืองนาโพธิ์
3 2-2560 1-2562 นาย รุ่งโรจน์ พงศาปาน
4 4-2559 3-2561 นาย สุรพร สิมะกุลธร

สมาชิก วศ.2502

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 1-2560 6-2563 นาย เกษมสันต์ วิศวไพศาล
2 1-2559 6-2560 นาย ชูเกียรติ จารุสมบัติ
3 5-2559 4-2561 นาย พิสิทธิ์ นิวาตพันธุ์
4 5-2557 4-2561 นาย วินัย มานะสุทธิ์
5 6-2560 5-2562 นาย บรรจง ปุณโณฑก

สมาชิก วศ.2501

ที่ วันสมัคร วันหมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2557 5-2561 นาย ยืนยง รัตนากร
2 1-2560 6-2561 นาย สมบุญ ขาวสำอาง
3 1-2560 6-2561 นาย สมุทร บูรณากาญจน์
4 5-2560 4-2562 นาย สาโรจน์ หวังวงศ์วิวัฒน์

สมาชิก วศ.2500

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 2-2561 1-2563 นาย เกรียงไกร มณีรัตน์
2 6-2559 5-2561 นาย ประโยชน์ เปรมัษเฐียร
3 1-2560 6-2561 นาย สมควร วัฒกีกุล
4 2-2560 1-2562 นาย อำนวย บุญญาวิวัฒน์
5 4-2559 3-2561 นาย กัมปนาท สาระนาค

สมาชิก วศ.2499

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 6-2559 5-2561 นาย จรัญ บุรพรัตน์
2 5-2559 4-2561 นาย ณรงค์ วิชิตะกุล
3 1-2560 6-2561 ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

สมาชิก วศ.2498

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชือ-สกุล
1 1-2560 6-2561 นาย ถวิล คลังสิน
2 5-2559 4-2561 นาย บุญส่ง พ่อค้าทอง
3 2-2560 1-2562 นาย ประมุข รัตตกูล
4 6-2559 5-2567 นาย เสถียร วงศ์วิเชียร
5  ตลอดชีพ นาย อัมพร พงษ์ปรีชา

สมาชิก วศ.2497

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 5-2559 4-2561 นาย ปิยะศักดิ์ ชูเกษ
2 3-2560 2-2562 นาย สุภา สมสวัสดิ์

สมาชิก วศ.2496

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 2-2560 1-2562 นาย ณรงค์ ภาคย์ทองสุข
2 5-2557 4-2565 ดร. เผด็จ สวัสดิบุตร

สมาชิก วศ.2495

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 5-2559 4-2561 นาย ปราโมทย์ ศังขวณิช
2 5-2558 4-2560 นาย สมพงศ์ นครศรี
3 1-2560 6-2561 นาย สุทธิ กาญจนาภรณ์
4 5-2560 4-2562 นาย  สมพงศ์ นครศรี

สมาชิก วศ.2489

ที่ เริ่มสมัคร วันหมดอายุ   ชื่อ นามสกุล
1 1-2559 6-2560 นาย อนันต์ สุทธิภาศนฤพนธ์

สมาชิก ปริญญาโท

ที่ รุ่น เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-สกุล
1 โท20   นาย อุดม ฉัตรศิริกุล
2 โท21 5-2559 4-2561 นาย รชฎ ตรียัมปราย
3 โท43 4-2559 3-2561 นาย เนาวรัตน์ ชัยชาติ
4 โท55 1-2560 6-2561 นาย ศรประสิทธิ์ ลำภา
5 โท56 5-2560 4-2562 ร.อ. ธีรทัต คงทอง
6 โท56 1-2561 6-2562 น.ส. เพ็ญพิชชา กฤตยากรนุพงศ์

สมาชิกไม่ระบุรุ่น

ที่ เริ่มสมัคร หมดอายุ ชื่อ-นามสกุล
1 6-2559 5-2561 น.ส. กณิกนันต์ บริสุทธิ
2 6-2559 5-2561 คุณ อรุณี หรรษาจรูญโรจน์