ขยายวันรับสมัคร!! การเสนอชื่อและสรรหา วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2562)

ด่วน!!
ตามที่สมาคมฯได้แจ้งไว้ในคู่มือการสรรหาวิศวจุฬาดีเด่นครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562
กำหนดให้ยื่นแบบเสนอชื่อภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น.
และกรณีส่งใบสมัครทาง E-mail หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสมาคมฯ
ให้ติดต่อกลับสมาคมฯภายในวันที่ 16 มีนาคม 2562 นั้น

สมาคมฯขอเลื่อนกำหนดการยื่นแบบเสนอชื่อเป็น
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น.
และกรณีส่งใบสมัครทาง E-mail หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสมาคมฯ
ให้ติดต่อกลับสมาคมฯภายในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562

ขยายวันรับสมัคร!! การเสนอชื่อและสรรหา วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2562)