ค่ายยุววิศวกรบพิธ 47

โครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภค
ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์  24 พฤษภาคม – 10 สิงหาคม 2563

ค่ายยุววิศวกรบพิธ 47