จุฬาฯ ผงาดมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 23 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย

โดย THE Impact Ranking ปี 2021 ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคมโลก 1,115 แห่ง
ถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับด้วยผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของจุฬาฯ (Chula Innovations for Society)

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณะ/สำนัก/ส่วนงาน #คณาจารย์บุคลากรนิสิต #สำนักยุทธศาสตร์ฯ #ศูนย์สื่อสารองค์กร (CCC) #สนจ
ที่ร่วมกันขับเคลื่อนจุฬาฯ เพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน
#Chula #InnovationsForSociety

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined