ประกาศเกียรติคุณ วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 8 และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564

โครงการสรรหาวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสและวิศวจุฬาดีเด่นจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งประสบความสำเร็จในการทำงาน มีความดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่จำกัดเพศ วัย และสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นในวงราชการรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน หรือองค์กรอื่น ๆ และอุทิศตนให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ.2564 นี้ นับได้ว่าเป็นการสรรหาวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2564) และวิศวดีเด่น ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2564) ทั้งนี้ได้มีการพิจารณา และตัดสินอย่างเป็นธรรมด้วยคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นตัวแทนทั้งจากนิสิตเก่าและคณาจารย์

ผลการสรรหา มีผู้ได้รับการประกาศชื่อ ดังนี้

ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2564) จำนวน 8 ท่าน

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ วศ.2499
  อดีตนายกราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร วศ.2502
  อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. นายชยันต์ ศาลิคุปต วศ.2503
  กรรมการที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรรมการ มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์
 4. นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา วศ.2505
  ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา จำกัด
 5. นายวิเศษ จูภิบาล วศ.2506
  ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อดีตผู้ว่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 6. นายรัตน์ สันตอรรณพ วศ.2507
  ผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 7. นายวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ วศ.2508
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญถาวรเซรามิก จำกัด
 8. ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย วศ.2510
  ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับการสรรหาเป็นวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2564) จำนวน 10 ท่าน

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ วศ.2509
  ประธานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 2. นายสรัญ รังคสิริ วศ.2518
  อดีตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 3. นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ วศ.2519
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลย์มาส จำกัด
 4. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล วศ.2522
  ประธากรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 5. นายมนตรี ศรไพศาล วศ.2524
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสดอม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 6. นายสราวุธ ทรงศิวิไล วศ.2524
  อธิบดีกรมทางหลวง
 7. ดร.สาธิต วิทยากร วศ.2524
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร วศ.2527
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชชากร จำกัด
 9. นายสมโภชน์ อาหุนัย วศ.2528
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 10. ดร.ปิติ ตัณฑเกษม วศ.2531
  กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2564) จำนวน 8 ท่าน

ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธ์ุ วศ.2499 อดีตนายกราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร วศ.2502 อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณชยันต์ ศาลิคุปต วศ.2503 กรรมการที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์

คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา วศ.2505 ประธนกรรมการ บริษัท ฤทธา จำกัด

คุณวิเศษ จูภิบาล วศ.2506 ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลัง อดีตผู้ว่าการปิโตรเลียมแ่งประเทศไทย

คุณรัตน์ สันตอรรณพ วศ.2507 ผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

คุณวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ วศ.2508 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญถาวรเซรามิก จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย วศ.2510 ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับการสรรหาเป็นวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2564) จำนวน 10 ท่าน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประสิทธิ์ ประพิิณมงคลการ วศ.2509 ประธานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คุณสรัญ รังคสิริ วศ.2518 อดีตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณมกร พงษ์ธนพฤกษ์ วศ.2519 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลย์มาส จำกัด

คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล วศ.2522 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

คุณมนตรี ศรไพศาล วศ.2524 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสดอม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด

คุณสราวุธ ทรงศิวิไล วศ.2524 อธิบดีกรมทางหลวง

ดร.สาธิต วิทยากร วศ.2524 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร วศ.2527 กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชชากร จำกัด

คุณสมโภชน์ อาหุนัย วศ.2528 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ดร.ปิติ ตัณฑเกษม วศ.2531 กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)