ผู้ได้รับรางวัล “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

 

 

                                                              นายไพฑูรย์ แก้วทอง

          นายไพฑูรย์ แก้วทอง และ ดร.อดิศัย โพธารามิก ได้รับรางวัลวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลที่สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ  โดยรางวัล วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ปีนี้มีผู้ได้รางวัล 7 ท่านด้วยกันแต่ละท่านจะต้องทำงานมาไม่น้อยกว่า 30 ปี รวมถึงรางวัล วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 15 ในปีนี้มีผู้ได้รางวัลทั้งหมด 9 ท่าน อาทิ นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณทั้งสองรางวัลนี้ จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธีนี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ