ขอแสดงความยินดีครับ ท่าน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ Bundhit Eua-arporn

ที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 836 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ให้ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรเสนอชื่อ “ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์” เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย“ ต่ออีกวาระหนึ่ง (พฤษภาคม 2563 – พฤษภาคม 2567)

ขอแสดงความยินดีครับ ท่าน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ Bundhit Eua-arporn
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย