วิศวะจุฬาฯ จับมือ มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์”

          เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมีการพูดคุยถึงโครงการดังกล่าวและให้ข้อสรุปว่า…

          โครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน และจะกลายเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งของประเทศไทย และอันดับแนวหน้าของโลก ที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงเสริมสร้างงานวิจัยขั้นสูงที่สามารถตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ของมลพิษต่างๆ ที่มีความซับซ้อน ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ดิน และอากาศ ซึ่งจะทำให้สามารถนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งจะเป็นหน่วยงานวิชาการกลางที่จะช่วยยุติหรือลดความขัดแย้งให้แก่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมภาครัฐ และภาคประชาสังคม ที่มีความเข้าใจในปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน

          สำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ นี้ในเบื้องต้น จะจัดหาเครื่องมือวิจัยที่จะรองรับอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ 3 ประเภทได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพ และ อุตสาหกรรมพลังงานอิเล็คทรอนิกส์ โดยเครื่องมือวิจัยดังกล่าว จะกลายเป็นเครื่องมือชั้นสูง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ต่อไป