INTANIA Dinner Talk 2019 : 2020 The next disruption is coming

INTANIA Dinner Talk 2019 : 2020 The next disruption is coming

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน INTANIA Dinner Talk 2019 พร้อมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “2020 The next disruption is coming” โดยมี สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิทธิ์ ลี้อาธรรม เป็นประธานในพิธี และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “2020 The next disruption is coming”

ทั้งนี้ การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเสวนาเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ Disruption ในธุรกิจต่าง ๆ จากนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้นำภาครัฐ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคธุรกิจ อาทิ วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สมโภชน์ อาหุนัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ สมคิด จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

คุณพิสิฐ ลี้อาธรรม

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ผู้ร่วมอภิปรายส่วนใหญ่ได้เสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองเกี่ยวกับด้านการจัดการการก่อสร้างที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงวิธีแนวทางจัดการปัญหาด้านการจัดเก็บขยะ ด้านพลังงานในอนาคต การจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลต่อมลภาวะทางอากาศ และเสนอแนวทางกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในธุรกิจให้เท่าทันยุคดิจิทัล ซึ่งนอกจากนิสิตเก่าที่เป็นผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ แล้ว ยังมีนิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง