ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาผ่านโครงการและหลักสูตรในแพลตฟอร์มการศึกษา PIES
โอกาสพิเศษ! ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาผ่านโครงการและหลักสูตรในแพลตฟอร์มการศึกษา PIES พร้อมทุนการศึกษา ดังนี้
  • โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : บุคลากรและนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับบุคคลภายนอกโปรดดูรายละเอียดการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนที่เว็บไซต์ https://www.eng.chula.ac.th/…/lifelong-learning-program

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability: IES)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ด่วน! สำหรับผู้สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 จะได้รับการพิจารณาให้ทุนค่าธรรมเนียมพิเศษ 70,000 – 100,000 บาท ต่อปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา (เงื่อนไขการพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร IES การให้ทุนค่าธรรมเนียมพิเศษ ไม่รวมค่าเล่าเรียนการศึกษาที่ผู้สมัครเรียนต้องชำระตามปกติ)
ดูรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร IES ได้ที่เว็บไซต์ https://www.eng.chula.ac.th/th/ies