กองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์

                ในหลายปีที่ผ่านมา ได้มีสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหนัก จนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จนต้องประกาศข่าวขอความช่วยเหลือจากศิษย์เก่าซึ่งก็ได้มีการระดมทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือ ดังเช่น กรณีน้องใหญ่ วศ. 38 และน้องวีรชน พินิจอักษร วศ. 36 แต่การระดมทุนดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการเยียวยารักษา

                จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2547-2548 มีมติร่วมกันว่า ควรจะมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นในชื่อ “กองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์” โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาดังกล่าว เพื่อมิให้เป็นภาระกับเงินทุนของสมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานที่แตกต่างกัน อีกประการหนึ่งการระดมเงินเข้ากองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์ น่าจะมีเงื่อนไขและเหตุผลที่จะทำได้ไม่ยากนัก น่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากนิสิตเก่าทุก ๆ รุ่น เพราะประโยชน์ที่เกิดจะกลับมายังสมาชิกทุกคนโดยตรง

                อนึ่ง มีนิสิตเก่าหลาย ๆ รุ่น โดยเฉพาะรุ่นอาวุโส ก็ได้มีกองทุนภายในรุ่นเพื่อจุดประสงค์คล้ายกันนี้บ้างแล้ว  แต่นิสิตเก่ารุ่นน้อง ๆ หลายรุ่นยังไม่มีกองทุนรุ่นที่เข้มแข็งพอ ทำให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนในรุ่นได้ในยามฉุกเฉิน หรือหากต้องใช้เงินจำนวนมาก ดังนั้น ในวาระที่คณะวิศวฯ จุฬาฯ ครบรอบ 90 ปี จึงเป็นโอกาสทีดีที่จะร่วมใจกันทุกรุ่น จัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อสมาชิกทุก ๆ คน อีกทั้งถ้าสามารถรวมเป็นกองทุนเดียวกันให้เป็นกองทุนขนาดใหญ่ จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้ทันทีและเพียงพอ

                คณะกรรมการอำนวยการสมาคม ประจำปี 2547-2548 จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ของสมาคมจัดทำข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เพื่อจัดตั้ง กองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือน้องๆ ที่เป็นนิสิตเก่าวิศว ฯ จุฬาฯ ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือมีโรคภัยไข้เจ็บต้องการความช่วยเหลือการรักษาพยาบาล กองทุนนี้ก็จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาและทำให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้

                คณะกรรมการทำงานของกองทุนฯ จึงได้จัดทำข้อบังคับของกองทุนฯ และได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการสมาคม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยสามารถอ่านรายละเอียดของข้อบังคับได้ในเว็บไซต์ www.intania.com

                คณะกรรมการกองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์ได้เล็งเห็นว่า กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นนี้จำนวนเงินจะต้องมีจำนวนพอสมควร เพราะถ้ามีเหตุการณ์ที่อาจจะต้องใช้เงินมากจะได้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการระดมทุนจึงต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในทุกรุ่น เพื่อให้กองทุนฯแข็งแรงและมั่นคงถาวรตลอดไป    

                ดังนั้นในวันงานคืนสู่เหย้าปี พ.ศ.2547 (วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2548) จึงได้มีการเปิดตัว “กองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์” อย่างเป็นทางการ และได้มีการระดมทุนภายในงานซึ่งได้รับการตอบรับจากนิสิตเก่าพอสมควร นอกจากนั้นคณะกรรมการสมาคมยังได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุน อาทิ เช่นการจัดงานเสวนา Executive Engineer Talk และงาน Dinner Talk เพื่อประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่นครั้งที่ 9 (พ.ศ.2548) อย่างไรก็ตาม กองทุนยังจะระดมทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนได้ ดังนี้

                1.โอนเงินเข้าบัญชี  กองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 045-2-93186-5 (กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ไปทางสมาคม โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-6447 หรือ 02-218-6498 หรือส่งไปยัง คุณยุภาพร โทรศัพท์ 02-254-7624 โทรสาร 02-254-7626)

                2.ส่งเช็คสั่งจ่าย กองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์ ไปที่ คุณเสาวณีย์ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330