สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เหตุการณ์โดยสังเขปของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 มิ.ย. 2456
ก่อตั้งคณะวิศวฯ จุฬาฯ (ชื่อเดิมโรงเรียนยันตรศึกษา) พ.ศ. 2475 ก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ

พ.ศ. 2486
สมาคมวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ รวมกับสมาคมนายช่างก่อสร้างแห่งกรุงสยามเป็น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

1 มิ.ย. 2522
ก่อตั้งชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมแห่งจุฬาฯ (ครบ 66 ปีของคณะฯ) พ.ศ. 2525 เปลี่ยนจากชมรมเป็นสมาคมนิสิตเก่าฯ

พ.ศ. 2525-2530
สร้างความเป็นปึกแผ่นและดำเนินการให้สมาคมฯ เข้มแข็งโดยจัดกิจกรรมหา รายได้และจัดงานคืนสู่เหย้า

พ.ศ. 2531-2534
เน้นการมีส่วนร่วมของนิสิตเก่า เริ่มการประกาศเกียรติคุณวิศวกรดีเด่น

พ.ศ. 2535-2538
เริ่มทำทำเนียบนิสิตเก่า ระบบข้อมูล และวารสารของสมาคมฯ พร้อมทั้งมีกิจกรรม ชุมนุมประธานรุ่นต่าง ๆ

พ.ศ. 2539-2540
ทำเนียบนิสิตเก่าแล้วเสร็จ เกิดวารสารอินทาเนีย และคณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์

พ.ศ. 2541-2542
สร้างวารสารอินทาเนียเป็นที่นิยม เปลี่ยนคณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ เป็น คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อเป็นที่รวมของประธานรุ่น ริเริ่มแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเกิดชมรมกอล์ฟวิศวจุฬา

พ.ศ. 2543-2544
เริ่มโครงการบูรณะอาคารสุขาภิบาลเพื่อเป็นที่ทำการสมาคมฯ เชิญประธานรุ่น เป็นคณะกรรมการอำนวยการ มีการจัดระบบบริหารสมาคมฯ เป็น 4 สายงาน สร้างที่ทำการสมาคมฯ แล้วเสร็จ เริ่มสร้างบทบาทต่อสังคมร่วมกับคณะฯ จัด Intania Innovation Show โดยใช้ชื่อ นิทรรศการ Thai Tech เริ่มจัด Forum ชื่อวิศวจุฬา Forum และได้มีการระดมทุนช่วยเหลือนิสิตเก่าที่ประสบอุบัติเหตุ

พ.ศ. 2545-2546
ปรับปรุง Web โดยได้สิทธิ์ใช้ชื่อ intania.com ริเริ่มบัตรสิทธิประโยชน์ KTC ของ วิศวจุฬาฯ ร่วมกับบัตรเครดิตกรุงไทย ริเริ่มโครงการพี่เก่าแนะแนวน้อง และจัดงาน นัดพบตลาดแรงงานทางวิศวกรรม เริ่มโครงการกองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์

พ.ศ. 2547-2548
สานต่อ Intania Forum ให้มีสาระและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกมากขึ้น เกิดงาน เสวนา Executive Engineer Talk สามารถสร้างเกียรติภูมิของนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ ได้อย่างดียิ่ง จัดงานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่น แบบ Dinner Talk โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่นให้สังคมรับรู้มากขึ้น สร้างเว็บไซต์ www.intania.com ได้สำเร็จให้แก่มวลสมาชิก และเกิดกองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์ มี การประสานงานและร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น –

พ.ศ. 2549-2550
ริเริ่มโครงการสรรหาวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นเพื่อจารึกนามผู้ทำคุณประโยชน์เข้าสู่ หอเกียรติยศ (Hall of Farm) จัดงาน Dinner Talk เพื่อประกาศการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมนวัตกรรมวิศวกรรมเพื่อประโยชน์ต่การพัฒนาวงการวิศวกรรมของประเทศ ปรับเปลี่ยนวารสารอินทาเนียให้เป็นสีทั้งเล่ม และส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตปัจจุบันมากขึ้น ประวัติสมาคม (CUEA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาทางวิศวกรรมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2556
มีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556