ก้าวแรกของการระดมทุนสร้างหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีการจัดประชุมในประเด็นเกี่ยวกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันนี้ยังเป็นวันเริ่มต้นของการได้รับเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงหอประชุมคณะวิศวจุฬาฯ อีกด้วย

เงินจํานวน 4,000,000 บาทเป็นเงินก้อนแรกที่ได้รับมาจากการสนับสนุนของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสําคัญของการปรับปรุงห้องประชุมให้ทันสมัยและเหมาะแก่การใช้งานสำหรับทุกท่าน ทั้งนี้อดีตนายกสมาคมฯ นายกิตติ อภิชนบัญชา และนายกสมาคมฯ ท่านปัจจุบัน นายกําพล โชติปทุมวรรณ เป็นผู้นําเงินสนับสนุนมามอบให้ถึงที่ โดยมี ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบร่วมกับกรรมการ สวจ.

ขณะนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบหอประชุมเพื่อให้เสร็จทันการใช้งานในเวลาอันใกล้ สมาคมวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทําการระดมทุนเพื่อมาสร้างหอประชุมนี้ให้สวยงาม ทันสมัย มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่ายของคณะต่อไป

ขอบคุณที่มา: คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช (นายกสมาคมฯ)

สามารถติดตามข่าวสาร สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

website: http://www.intania.com

Facebook: https://facebook.com/ChulaEngineeringAlumni/

FB Group: https://www.facebook.com/groups/ChulaEngineeringAlumni

Line: @IntaniaAlumni