“INTANIA, Good Old Days กาลครั้งหนึ่ง สุขซึ้งตลอดไป”

เรียน พี่น้องอินทาเนีย ที่เคารพ

ตามที่ สวจ. ดำริจัดทำโครงการปรับปรุงหอประชุมวิศว จุฬาฯ ครั้งใหญ่ในรอบ 57 ปี มาตั้งแต่ปลายปี 2564 และได้เริ่มระดมทุนจนได้รับเงินบริจาคมาแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งเพียงพอให้สามารถเริ่มปรับปรุงหอประชุมในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2566 เพื่อให้แล้วเสร็จเปิดใช้ได้ทันปีการศึกษา 2566

เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้ร่วมกันกลับมาหวนรำลึกถึงวันชื่นคืนสุข ซึมซับบรรยากาศเมื่อครั้งยังเป็นนิสิตที่ได้ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ณ หอประชุมแห่งนี้ก่อนที่จะได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยขึ้น

สวจ. จึงจัดให้มีพิธีอำลาหอประชุมคณะ ในงาน “INTANIA, Good Old Days กาลครั้งหนึ่ง สุขซึ้งตลอดไป” ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00-19.00 น. ณ หอประชุม อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

สวจ. ขอใช้โอกาสนี้เชิญพวกเราพี่น้องอินทาเนียมาร่วมพิธีอำลาด้วยกัน

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณปัฐฐมณฑ์ ทองเอียด โทร. 081-4399087