วังวินเซอร์ : ใครเลยจะระลึกถึง

                หากใครที่เคยเดินผ่านสนามศุภชลาศัย : หรือคนที่ไปเชียร์งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ น้อยคนนักที่จะทราบว่าบริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นวังที่มีความสำคัญยิ่ง

                วังวินเซอร์ (Windsor Castte) หรือวังกลางทุ่งนั้น เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมงกุฎราชกุมารพระองค์แรกของไทย โดยสร้างเลียนแบบจากพระราชวังวินเซอร์ในประเทศอังกฤษ วังวินเซอร์มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบโกธิก (Gothic) ซึ่งรโหฐานสวยสง่า ดังรูป

                แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมงกุฎราชกุมารพระองค์แรกของไทยเสด็จทิวงคตอย่างกะทันหัน

                เมื่อมีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมวังวินเซอร์ดังกล่าวด้วย โดยทางมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นห้องเรียน และต่อมาเป็นหอพักนิสิตแรกจนนิสิตเรียนกันด้วยความเคยชินว่า “หอวัง”

                ทุกสิ่งย่อมเป็นอนิจจัง จากสามัญสู่สูงสุด และสูงสุดสู่สามัญ ระสุดท้ายแห่งวังวินเซอร์ได้มาถึง เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ปรารภว่าประเทศไทยควรมีสนามกีฬาแห่งชาติ (National Stadium) เยี่ยงอารยประเทศอื่นๆ วังวินเซอร์จึงถูกทุบเพื่อสร้างเป็นสนามกีฬาแห่งชาติ สนามศุภชลาศัย อย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างน่าเสียดายยิ่ง