มูลนิธินวัตกรรมวิศวกรรม (Engineering Innovation Promotion Foundation)

                ความก้าวล้ำของของโลกยุคใหม่ในวันนี้ คงไม่มีใครปฏิเสธความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกธุรกิจอุตสาหกรรมระดับสากลเกิดความตื่นตัวในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่เหนือกว่าอย่างไม่หยุดยั้ง และพร้อมแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

                มูลนิธิส่งเสริมนวัตกรรมวิศวกรรม ภายใต้การบริหารดำเนินการโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือหนึ่งในกลไลสำคัญเพื่อร่วมผลักดันความเติบโตก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งให้แก่ประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านการศึกษา โดยเฉพาะการมุ่งสนับสนุนการพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังพร้อมส่งเสริมการสร้างงานวิจัยและพัฒนาใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่นวัตกรรมวิศวกรรมอันล้ำหน้า เป็นองค์ความรู้สำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านโดยมีเป้าหมายมุ่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้นของคนไทย ภายใต้เจตนารมณ์สำคัญในการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ของไทยที่มีมาตรฐานคุณภาพด้านการศึกษาและทักษะฝีมือในระดับสากลควบคู่ไปกับความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยพัฒนาทั้งภาคการศึกษา ภาคราชการ และภาคเอกชน

                ดังพันธกิจสำคัญของมูลนิธิฯ คือ มุ่งมั่นสรรค์สร้างนวัตกรรมวิศวกรรม” (In Search of Engineering Innovations)