รายชื่อกรรมการอำนวยการสมาคม ปี 2565-2566
ชื่อ-นามสกุล : คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช
วศ. : 2524
ตำแหน่ง : นายกสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
วศ. : 2524
ตำแหน่ง : อุปนายก
ชื่อ-นามสกุล : คุณทักษิณ ตันติไพจิตร
วศ. : 2524
ตำแหน่ง : อุปนายก
ชื่อ-นามสกุล : คุณบรรจง วิจักขณวงศ์
วศ. : 2524
ตำแหน่ง : อุปนายก
ชื่อ-นามสกุล : คุณวสันต์ จันทร์สัจจา
วศ. : 2524
ตำแหน่ง : อุปนายก
ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล
วศ. : 2526
ตำแหน่ง : คณบดี/กรรมการกลาง
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร
วศ. : 2527
ตำแหน่ง : เลขาธิการสมาคม
ชื่อ-นามสกุล : คุณธรัฐพร เตชะกิจขจร
วศ. : 2530
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : คุณละเอียด โควาวิสารัช
วศ. : 2524
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ชื่อ-นามสกุล : คุณเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์
วศ. : 2526
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล : คุณพงษ์เดช เสรีเชษฐพงษ์
วศ. : 2523
ตำแหน่ง : กรรมการประชาสัมพันธ์และสาราณียกร
ชื่อ-นามสกุล : คุณศศิธร โชควัฒนา
วศ. : 2523
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณธิติ โตวิวัฒน์
วศ. : 2524
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณมงคลชัย ดวงแสงทอง
วศ. : 2524
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณสมชัย นวศิริธนโรจน์
วศ. : 2524
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร. สุกิจ วิเศษสินธุ์
วศ. : 2524
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณนพดล ปิ่นสุภา
วศ. : 2525
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์
วศ. : 2526
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ช่วยสาราณียกร
ชื่อ-นามสกุล : คุณศิโรตม์ ดวงรัตน์
วศ. : 2527
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
วศ. : 2528
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์
วศ. : 2529
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
วศ. : 2534
ตำแหน่ง : กรรมการ