ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากอดีตคณบดีและคณบดีคณะวิศวฯ

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากอดีตคณบดีและคณบดีคณะวิศวฯ เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2566

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2566

สามารถติดตามข่าวสาร สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้
website: http://www.intania.com
Facebook: https://facebook.com/ChulaEngineeringAlumni/
FB Group: https://www.facebook.com/groups/ChulaEngineeringAlumni
Line: Intania Alumni